ผลการทำแบบทดสอบทั้งหมด

ผลลัพธ์จากแบบทดสอบที่ 1 & 2 :

เครื่องมือตรวสอบความสนใจและทักษะด้านอาชีพ

10 อาชีพ
ที่ดึงดูดความสนใจและทักษะของฉัน

| ความสนใจ (Interest)

| ทักษะ (skills)

ผลลัพธ์จากแบบทดสอบที่ 3 :

งานและค่านิยม

ด้านที่เกี่ยวกับศิลปะ (Artistic)

34

ด้านที่เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล (Logical)

33

ด้านที่เกี่ยวกับสังคม (Social)

31

ด้านที่เกี่ยวกับการแสดงถึงอำนาจ (Authoritative)

33

ด้านที่เกี่ยวกับกายภาพ (Physical)

31

ด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Scientific)

25

ผลลัพธ์จากแบบทดสอบที่ 4 :

บุคลิกภาพของท่าน

Realistic : ด้านการเป็นผู้ที่ปฏิบัติ

11

Investigative : ด้านการเป็นผู้สืบสวน

15

Artistic : ด้านการเป็นผู้มีศิลปะ

3

Social : ด้านการเป็นผู้ชอบเข้าสังคม

10

Enterprising : ด้านการเป็นผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย

8

Conventional : ด้านการเป็นผู้ปฏิบัติตามประเพณีนิยม

16

ผลลัพธ์จากแบบทดสอบที่ 5 :

ท่านเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร ต่อการเปลี่ยนแปลงงาน

นักโยกย้าย : แสวงหาความพึงพอใจในแต่ละช่วงเวลา

JOB JUMPER

นักโยกย้ายมักเบื่องานเดิม ๆ และหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะให้ตนเองได้เรียนรู้และใช้ทักษะใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีอย่างหนึ่งในชีวิตคนกลุ่มนี้ ไม่ได้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องการถอยหลัง แต่เป็นการยกระดับขึ้นเช่นเดียวกับนักแสวงหาโอกาส มักมีการสร้างเครือข่ายและยกย่องตนเองแต่ต่างจากนักแสวงหาโอกาสตรงที่ผู้โยกย้ายไม่ได้มองถึงสิ่งที่ดีที่สุดเท่ากับสิ่งที่มีความแตกต่างสำหรับเขา นักโยกย้ายไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงในงาน หรือการถูกให้ออกจากงาน มองหาการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนองค์กรตลอดเวลาที่ทำงาน เพราะต้องการทำงานในองค์กรที่แตกต่างและหลากหลาย แม้เป็นงานในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตาม ต้องการหามุมการทำงานที่กว้างออกไป ประสบการณ์การทำงานของคนกลุ่มนี้จึงมีตำแหน่งและหน้าที่แตกต่างกันออกไป จึงมักถูกปฏิเสธจากองค์กรที่ต้องการมองหาคนทำงานที่มั่นคง

ผลลัพธ์จากแบบทดสอบที่ 6 :

เครื่องมื่อตรวจสอบความต้องการอาชีพ

ความต้องการภาคภูมิใจในตนเอง

Esteem

ความต้องการภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความรู้สึกที่ท่านเห็นคุณค่าในตนเอง
การมีชื่อเสียงที่ดี เป็นที่ยอมรับ ความมั่นใจในการใช้ความสามารถของตนเอง ซึ่งท่านสามารถตอบสนองความต้องการนี้จากความสำเร็จและความรู้ในการให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำงานของท่านให้ดีกว่าผู้อื่น

พนักงานขายอาจจะหาความภาคภูมิใจจากการทำยอดขายทะลุเป้าในแต่ละเดือน ขณะที่พยาบาลอาจจะรักษาความภาคภูมิใจจากการช่วยเหลือคนไข้ต่อสู้กับมะเร็ง ดังนั้นความภาคภูมิใจจึงแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละบุคคล คุณครูผู้ช่วยเด็กให้อ่านออกเขียนได้ หมอผ่าตัดมีผลการผ่าตัดคนไข้ได้สำเร็จ หรือช่างทำหลังคาที่ได้รับการขนานนามว่าทำงานได้มีคุณภาพและรวดเร็ว

ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต

Self-Actualization

ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต คือสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกเติมเต็มศักยภาพ
ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต คือสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกเติมเต็มศักยภาพ เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจถึงความหมายในตัวตน ถ้าท่านไม่สามารถใช้ศักยภาพหรือพรสวรรค์ในตนเองก็จะทำให้ท่านรู้สึกไม่มีความสุข ความเข้าใจในตัวตนจะกระตุ้นให้เราค้นหาความหมายของตัวเรา ทำให้เราได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ทำให้มีความสุขและเห็นความงดงามของชีวิต ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต เราจะค้นพบเมื่อเรามีงานที่เรารักและทำให้เราได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่

มาสโลว์เชื่อว่าการที่เราได้พบกับความต้องการในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีความพึงพอใจมากขึ้น คนส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับพื้นฐานเพื่อจะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและก้าวไปสู่ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไป มาสโลว์กล่าวว่าการอยู่หรือถึงในระดับที่สูงนี้เป็นการยาก คนที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร ตัวเองมีความสนในทักษะ บุคลิกภาพ ค่านิยมอย่างไร ก็จะสามารถหางานที่เหมาะสมกลมกลืนกับชีวิตของตนเองได้ดี ไม่มีงานใดที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้ตลอดเวลา แต่ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิตเป็นตัวกระตุ้นให้เราถึงจุดสูงสุดของการเติบโต และทำให้เราได้แสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงได้อย่างอิสระ รู้สึกเติมเต็มในชีวิต มีวุฒิภาวะ และเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่

ผลลัพธ์จากแบบทดสอบที่ 7 :

การรับรู้และโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่ (New S-curve)

• ท่านมีคะแนนการรับรู้โอกาสในการทำงานใน อุตสาหกรรมยุคใหม่

68

คะแนน

• ท่านมีคะแนนความตั้งใจในการแสวงหางานและการ ทำงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่

36

คะแนน