เครื่องมือตรวจสอบความสนใจด้านอาชีพ

คำชี้แจง: กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้และพิจารณาว่าข้อความนั้นท่านมีทักษะมากน้อยเพียงใด ไม่มีคำตอบที่ถูกและผิด ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการตอบแต่ละข้อคำถาม และไม่ต้องกังวลกับผลคะแนน โปรดตอบคำถามด้วยความซื่อสัตย์และตรงกับความเป็นจริงของท่าน

กิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญต่อท่านเพียงใด...

Step 1 of 16

Hidden
ปลูกขยายพันธุ์และตัดแต่งพันธุ์ไม้
จัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
ดูแลสัตว์
ทำงานในฟาร์ม
เรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของดิน
ทำการทดลองเกี่ยวกับพืชพันธุ์
Hidden