ผลลัพธ์แบบทดสอบ

การรับรู้และโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่
(New S-curve)

• ท่านมีคะแนนการรับรู้โอกาสในการทำงานใน อุตสาหกรรมยุคใหม่

68

คะแนน

• ท่านมีคะแนนความตั้งใจในการแสวงหางานและการ ทำงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่

36

คะแนน