การรับรู้และโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่ (New S-curve)

คำชี้แจง: โปรดแสดงระดับความเห็นด้วยของท่านเกี่ยวกับการรับรู้และโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรม
ยุคใหม่ (New S-curve) ด้วยเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง

Step 1 of 5

Hidden

โอกาสในการทำงานที่ท่านรับรู้ได้

(Perceived Opportunity)

ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
องค์กรในอุตสาหกรรมยุคใหม่มองกลุ่มเยาวชน/คนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสำหรับการจ้างงาน
องค์กรในอุตสาหกรรมยุคใหม่มอบโอกาสในการทำงานมากมายแก่กลุ่มเยาวชน/คนรุ่นใหม่
องค์กรในอุตสาหกรรมยุคใหม่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อชุมชนของท่าน
การดำเนินธุรกิจขององค์กรในอุตสาหกรรมยุคใหม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน
การมีคนรู้จักหรือมีเครือข่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการหางานในอุตสาหกรรมยุคใหม่
ครอบครัวสนับสนุนให้ท่านตัดสินใจด้วยตนเองในการค้นหางานที่ตนเองสนใจ
ท่านมีทักษะที่องค์กรในอุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องการ
ท่านมีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการทำงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่
คนรุ่นใหม่อย่างท่านอาจออกจากงานปัจจุบัน หากมีที่อื่นจ่ายค่าจ้างที่สูงกว่า แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม