แบบทดสอบ ที่ 7

แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมสำหรับ การเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่

(New S-curve Industry)

การประเมินสามารถทำได้เพื่อการวินิจฉัย (ออกแบบและอธิบายพฤติกรรมที่ทำในปัจจุบัน) หรือทำนายอนาคต (ออกแบบเพื่อทำนายพฤติกรรมในอนาคต) แบบประเมินนี้ใช้วินิจฉัยธรรมชาติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมในอาชีพเพื่อให้ท่านสามารถเพิ่มในสิ่งที่มี และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ขาด

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

อุตสาหกรรมยุคใหม่ (New S-curveIndustry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ได้แก่

• หุ่นยนต์เพื่อุตสาหกรรม (Robotics)
• อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
• อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
• อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital), และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) (EEC, 2564)

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของเยาวชนและวัยแรงงานที่มีต่องานในอุตสาหกรรมยุคใหม่ (New S-curve Industry) เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่ และช่วยในการกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง