รวมคะแนนจากแบบสอบถามที่ท่านทำ

คะแนนตั้งแต่ 8-15 เป็นคะแนนระดับต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานที่ท่านต้องการไม่จำเป็นต้องมีความต้องการด้านนี้ ถ้าคะแนนท่านต่ำในด้านความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่ง แสดงว่าท่านไม่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับเพื่อนร่วมงาน (น่าจะเป็นเพราะว่าท่านได้รับการตอบสนองในส่วนนี้จากที่อื่น เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือเพื่อน เป็นต้น) ในทางตรงกันข้าม หากได้คะแนนระหว่าง 25-32 คะแนนในด้านใด ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่แสดงให้เห็นว่างานของท่านควรจะตอบสนองในด้านนี้เพื่อความพึงพอใจในการทำงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคะแนนของท่านสูงในด้านความต้องการภาคภูมิใจในตนเอง แสดงว่าท่านจะไม่มีความสุขในที่ทำงานจนกว่าท่านจะรู้สึกมั่นใจในงานที่ท่านทำ ได้รับการยอมรับ ได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมงาน

คะแนนตั้งแต่ 8-15 คะแนนหรือต่ำกว่า

ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานที่ท่านต้องการไม่จำเป็น ต้องมีความต้องการด้านนี้

คะแนนตั้งแต่ 25-32 เป็นคะแนนระดับสูง

ที่แสดงให้เห็นว่างานของท่านควรจะตอบสนองในด้านนี้เพื่อความพึงพอในในการทำงาน

หมายเหตุ : คะแนนต่ำไม่ได้หมายความว่าความต้องการนั้นไม่สำคัญ หมายถึงว่าความต้องการนั้นไม่ได้โดดเด่นสำหรับท่าน และท่านอาจจะได้รับการตอบสนองจากที่อื่นอยู่แล้ว หรือท่านเต็มใจที่จะยอมสูญเสียตรงส่วนนี้เพื่อได้รับการตอบสนองอื่นที่สำคัญมากกว่า

ข้อค้นพบ

จากการประเมินเสนอแนะว่า ท่านจำเป็นต้องพัฒนาสถานการณ์การทำงานให้เหมาะกับความต้องการของท่านมากขึ้นโดยระบุจากคะแนนที่สูงสุดเป็นอันดับแรก ซึ่งแสดงว่าความต้องการใน 5 ด้านนั้นอะไรสำคัญสำหรับท่าน ท่านควรทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านนั้น แบบฝึกหัดต่อไปจะช่วยให้ท่านค้นหาความต้องการของท่านในแต่ละด้าน โดยมุ่งไปที่ความต้องการที่สำคัญที่สุดของท่าน แต่ไม่ละเลยความต้องการด้านอื่น ๆ และจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นต่อชีวิตและการทำงาน

สิ่งที่ท่านเป็น

ความต้องการภาคภูมิใจในตนเอง

Esteem

ความต้องการภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความรู้สึกที่ท่านเห็นคุณค่าในตนเอง

การมีชื่อเสียงที่ดี เป็นที่ยอมรับ ความมั่นใจในการใช้ความสามารถของตนเอง ซึ่งท่านสามารถตอบสนองความต้องการนี้จากความสำเร็จและความรู้ในการให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำงานของท่านให้ดีกว่าผู้อื่น

พนักงานขายอาจจะหาความภาคภูมิใจจากการทำยอดขายทะลุเป้าในแต่ละเดือน ขณะที่พยาบาลอาจจะรักษาความภาคภูมิใจจากการช่วยเหลือคนไข้ต่อสู้กับมะเร็ง ดังนั้นความภาคภูมิใจจึงแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละบุคคล คุณครูผู้ช่วยเด็กให้อ่านออกเขียนได้ หมอผ่าตัดมีผลการผ่าตัดคนไข้ได้สำเร็จ หรือช่างทำหลังคาที่ได้รับการขนานนามว่าทำงานได้มีคุณภาพและรวดเร็ว

ความรู้สึกดีต่อตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ แต่ความรู้สึกเหล่านี้มักไม่ได้มาจากภายในตนเอง มักต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น บ่อยครั้งการได้รับคำชม การได้รับชื่อเสี่ยง การได้รับสภานภาพ และการได้รับเกียรติยศ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจให้คนทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากภายนอก แรงจูงใจ เช่น การเป็นพนักงานดีเด่นในรอบเดือน การได้รับที่จอดรถพิเศษ การได้รับเงินค่าขวัญและกำลังใจ เกียรตินิยมหรือคำชมจากเพื่อนร่วมงาน ถ้าไม่ได้รับในสิ่งเหล่านี้คนมักจะรู้สึกสิ้นหวัง ต่ำต้อย และไม่แน่ใจในคุณค่าของตนเอง ความภาคภูมิใจเป็นวิธีที่ทำให้คนรับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง คนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะมองตนเองเท่าเทียมกับคนอื่นโดยไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ แต่เขาก็ยอมรับข้อจำกัดของตนเองและพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ถ้าคนที่มีความเคารพในตนเองหากไม่ได้รับการยอมรับเขาจะมองหาการยอมรับจากที่ทำงานอื่น

Hidden
Hidden
กิจกรรม 1
จากข้อความข้างล่างต่อไปนี้ให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่อง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
กิจกรรม 2

ความต้องการความสมบูรณ์แบบ
ของชีวิต

Self-Actualization

ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต คือสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกเติมเต็มศักยภาพ

ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต คือสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกเติมเต็มศักยภาพ เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจถึงความหมายในตัวตน ถ้าท่านไม่สามารถใช้ศักยภาพหรือพรสวรรค์ในตนเองก็จะทำให้ท่านรู้สึกไม่มีความสุข ความเข้าใจในตัวตนจะกระตุ้นให้เราค้นหาความหมายของตัวเรา ทำให้เราได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ทำให้มีความสุขและเห็นความงดงามของชีวิต ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต เราจะค้นพบเมื่อเรามีงานที่เรารักและทำให้เราได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่

มาสโลว์เชื่อว่าการที่เราได้พบกับความต้องการในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีความพึงพอใจมากขึ้น คนส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับพื้นฐานเพื่อจะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและก้าวไปสู่ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไป มาสโลว์กล่าวว่าการอยู่หรือถึงในระดับที่สูงนี้เป็นการยาก คนที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร ตัวเองมีความสนในทักษะ บุคลิกภาพ ค่านิยมอย่างไร ก็จะสามารถหางานที่เหมาะสมกลมกลืนกับชีวิตของตนเองได้ดี ไม่มีงานใดที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้ตลอดเวลา แต่ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิตเป็นตัวกระตุ้นให้เราถึงจุดสูงสุดของการเติบโต และทำให้เราได้แสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงได้อย่างอิสระ รู้สึกเติมเต็มในชีวิต มีวุฒิภาวะ และเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่

พึงระลึกไว้ว่าความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต ไม่ใช่เป็นเรื่องการมีชื่อเสียง การหาเงินเป็นล้านๆ หรือการเป็นเจ้าของสถานที่ใหญ่ๆ มีชื่อเสียง หรือการได้รับความรักอย่างล้นเหลือ แต่ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต ทำให้ท่านทำความสามารถของท่านโดยทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่ท่านสามารถทำได้ ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เพียงคิดว่าอะไรเป็นสิ่งท่านสนใจอย่างแท้จริงมากกว่าตัวท่านเอง ในบางคนการช่วยเหลือผู้อื่น การก่อตั้งธุรกิจ การหายารักษาโรค หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเฉพาะลักษณะส่วนบุคคล และทำให้บุคคลนั้นได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

Hidden
Hidden
กิจกรรม 1
มาสโลว์เชื่อว่าสิ่งต่อไปนี้ได้รับความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต
  • • หาความสนใจที่เราสามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่
  • • รับผิดชอบชีวิตและการทำงานของตนเอง
  • • กล้าเป็นตัวของตนเอง ไม่กังวลในสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือคิด
  • • ตระหนักในศักยภาพของตนเอง หาทางที่จะเติมเต็มพรสวรรค์และศักยภาพของตนเอง
กิจกรรม 2
ให้เริ่มพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าจะนำใช้ร่วมกับชีวิตและการทำงานของท่านอย่างไร ความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิตเป็นความต้องการที่เหนือจากตนเอง บางคนต้องการทำงานเพื่ออุทิศตน เพื่อสิ่งที่มีคุณค่าสูงกว่า เพื่อความจริง เพื่อความถูกต้อง เพื่อความสวยงาย เพื่อส่วนรวม เพื่อความชัดเจน หรือเพื่อความยุติธรรม มาสโลว์ให้ความเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายในชีวิตสำหรับคนส่วนใหญ่ ท่านจะระบุสิ่งที่ทำให้เกิดความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิตได้อย่างไร ให้ท่านตอบข้อคำถามดังต่อไปนี้

การตอบสนองความต้องการจากงาน

ไม่ว่าความต้องการของท่านจะอยู่ในระดับใดตั้งแต่ต่ำถึงระดับสูงสุด งานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้ท่านได้รับความเติมเต็มความต้องการเหล่านี้ คนส่วนใหญ่ต้องทำงานเพื่อได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เราใช้เวลา1 ใน 3 ของชีวิตสำหรับการทำงาน ถ้างานไม่ตอบสนองความต้องการมันก็เป็นการเสียเวลาและเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเห็นว่านักธุรกิจใหญ่ ๆ บางครั้งก็หยุดงานเพื่อไปเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้กับคนยากจน ในความต้องการระดับต่ำอาจได้รับการตอบสนองจากการได้รับค่าแรงในการทำงาน แต่ก็อาจจะไม่ชอบในสิ่งที่ตนเองทำ หรืองานที่ท่านทำนั้นไม่ทำให้ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จ มันก็ทำให้ท่านรู้สึกติดกับความต้องการลำดับแรกของมาสโลว์ซึ่งไม่ได้รับการเติมเต็มตามความต้องการ เราได้ระบุถึงความต้องการของเราว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราควรจะรับรู้ด้วยว่าตอนนี้เราอยู่จุดใด ขณะเดียวกันท่านควรจะมีแนวคิดว่าท่านจะเติมเต็มความต้องการของท่านได้อย่างไร กิจกรรมข้างล่างต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สรุปจากสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ ในช่องแรกให้ระบุความต้องการที่ท่านได้รับจากที่ทำงาน (หรือได้รับจากงานก่อนหน้า) และในช่องที่สองให้ระบุถึงความต้องการที่ท่านไม่ได้รับจากที่ทำงาน

การตอบสนองความต้องการต่อบทบาทอื่น ๆ ของชีวิต

แม้ว่าเราส่วนมากต้องการจะเติมเต็มความต้องการในงาน ความคาดหวังเช่นนี้มักไม่ค่อยเป็นจริง ความเป็นจริงเรามีบทบาทหลายอย่างในชีวิต และแต่ละบทบาทในชีวิตก็ช่วยเติมเต็มความต้องการของเรา บางครั้งก็ร่วมกันและกัน เช่น บางคนอาจได้รับคำชมจากทั้งที่ทำงานและคนในครอบครัว ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง บางบทบาทก็ขัดแย้ง ลองนึกถึงบางคนต้องหยุดงานที่มีความมั่นคงเพื่อจะทำธุรกิจส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนี้ตอบสนองความต้องการในเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยทั้งบุคคลนั้นและครอบครัว แต่อาจจะทำให้เขาไปถึงขั้นของความต้องการความสมบูรณ์แบบของชีวิต มีความสำคัญที่จะหางานที่ตอบสนองความต้องการเรามากท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันมีความสำคัญที่จะตระหนักถึงข้อจำกัดของอาชีพ ที่จะทำให้เราได้รับการตอบสนองความต้องการในบทบาทอื่น ๆ ของชีวิต

Hidden
Hidden
กิจกรรม 1
ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าความต้องการของท่านจะได้รับจากการทำงาน กิจกรรมต่อไปนี้ให้ท่านระบุเป้าหมายในสิ่งที่ต้องการ และระบุวิธีที่ท่านใช้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น
เป้าหมายของท่าน คือ “เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ในการทำงาน”
ยุทธวิธีก็จะเป็น “ขอหัวหน้าให้ในงานหรือโปรเจคที่มีความท้าทายมากขึ้น”
กิจกรรม 2
ในแต่ละบทบาทในชีวิตของท่าน ต่อไปนี้ให้ระบุถึงความต้องการของบทบาทที่ต้องเติมเต็มสำหรับท่าน โดยเปรียบเทียบกับรายการความต้องการที่ท่านไม่ได้รับในที่ทำงาน ซึ่งหวังว่าในระหว่างงานและบทบาทอื่น ๆ ในชีวิต ความต้องการเหล่านั้นจะได้รับการตอบสนอง ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นท่านจำเป็นต้องหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเช่นเดียวกับการพัฒนาอาชีพ
ความต้องการที่ได้รับจากบทบาท
นักเรียน
พ่อแม่
เด็ก
ประชาชน
ท่านในฐานะคู่สมรส
เพื่อน
อาสาสมัคร
อื่นๆ