แบบทดสอบ

บุคลิกภาพของท่าน

การทำความรู้จักประเภทบุคลิกภาพของท่าน สามารถช่วยท่านอธิบายได้ว่า ทำไมรูปแบบบางอย่าง จึงเกิดขึ้นซ้ำๆ ในอาชีพของท่าน หากบุคลิกภาพของท่านเกี่ยวข้องกับงานที่ท่านทำมากขึ้นเท่าใด ท่านก็จะพึงพอใจกับงานและรู้สึกว่าถูกเติมเต็มด้วยงานนั้นมากขึ้น การประเมินอาชีพสามารถช่วยระบุประเภทบุคลิกภาพของท่าน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และนำไปใช้กับการวางแผนอาชีพของท่านได้

บุคลิกภาพของท่าน คือรูปแบบของพฤติกรรมและปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่สอดคล้องกัน โดยเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นทารก ส่วนการพัฒนาเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ทางพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม บุคลิกภาพส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาอาชีพของท่าน กุญแจสู่ความสำเร็จประการหนึ่งก็คือ การหาอาชีพที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของท่าน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

 • ท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของบุคลิกภาพพื้นฐาน แต่ท่านสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทบุคลิกภาพพื้นฐานของท่านได้
 • บุคลิกภาพทุกประเภทมีจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นเอกลักษณ์
 • ประเภทของบุคลิกภาพไม่ได้มีผลกับท่านตลอดเวลา
 • ผู้ที่มีบุคลิกภาพคล้ายกันมักมีแรงจูงใจในลักษณะเดียวกัน มองโลกในลักษณะเดียวกัน รวมถึงประกอบอาชีพและมีกิจกรรมยามว่างที่คล้ายคลึงกันด้วย
 • ปัจจัยทางสังคมวิทยา ค่านิยมทางวัฒนธรรม และการศึกษา สามารถส่งผลต่อความเข้มข้นของบุคลิกภาพได้
 • ไม่มีบุคลิกภาพประเภทใดที่ดีกว่าประเภทอื่น
 • การตัดสินใจเลือกอาชีพ
 • การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
 • ความชอบในงาน
 • การนิยามจุดแข็งและจุดอ่อนของท่าน
  การรับรู้และเห็นคุณค่าความหลากหลายของผู้อื่น
 • การแก้ปัญหาและแก้ไขข้อขัดแย้ง