การทำความเข้าใจค่านิยมของคุณ

ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญค่านิยมเพียง 1-2 ค่านิยมเท่านั้นให้มากกว่าค่านิยมอื่น ๆ แม้ว่าเราจะมีค่านิยมเหล่านี้อยู่หลายค่านิยม (เช่น ผู้ที่มีค่านิยมทางสังคมที่ โดดเด่นกว่า อาจให้โอกาสในค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ ด้วยอีกค่านิยมหนึ่ง แต่กลับหลีกเลี่ยงค่านิยมทางอำนาจ เป็นต้น)
สิ่งสำคัญคือ คุณต้องตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตรงกับค่านิยม ที่คุณรู้สึกหลงใหลมากที่สุด ดังนั้น
ค่านิยมใดที่ได้คะแนนสูง (31 คะแนนขึ้นไป) แสดงให้เห็นว่า ค่านิยมเหล่านั้น คุณควรพยายามรวมเข้ากับงานและอาชีพของคุณ
ส่วนค่านิยมใดที่คุณได้คะแนนต่ำ (20 คะแนนหรือต่ำกว่า) แสดงให้เห็นว่า เป็นค่านิยมที่ไม่ จำเป็นต้องรวมเข้ากับงานและอาชีพของคุณ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า ค่านิยมเหล่านั้นไม่สำคัญสำหรับคุณ เพียงแต่ว่า ค่านิยมเหล่านั้นไม่ได้มีความสำคัญมากนัก

20 คะแนนหรือต่ำกว่า

เป็นค่านิยมที่ไม่จำเป็นต้องรวมเข้ากับงานและอาชีพของคุณ

31 คะแนนขึ้นไป

เป็นค่านิยมที่จำเป็นต้องรวมเข้ากับงานและอาชีพของคุณ

คะแนนงานและค่านิยม

ส่วนที่ 1 : ด้านที่เกี่ยวกับศิลปะ (Artistic)

34

ส่วนที่ 2 : ด้านที่เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล (Logical)

33

ส่วนที่ 3 : ด้านที่เกี่ยวกับสังคม (Social)

31

ส่วนที่ 4 : ด้านที่เกี่ยวกับการแสดงถึงอำนาจ (Authoritative)

33

ส่วนที่ 5 : ด้านที่เกี่ยวกับกายภาพ (Physical)

31

ส่วนที่ 6 : ด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Scientific)

25

ค่านิยมทั้งหมดแบ่งออกเป็น 6 ประเภทที่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนี้

1

ด้านที่เกี่ยวกับศิลปะ
(Artistic)

ผู้ที่มีระบบค่านิยมประเภทนี้ จะแสดงความสนใจใน ความงาม จินตนาการ และงานอดิเรก รวมถึงการ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สนใจในการเปลี่ยนสัญชาตญาณ ให้เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ

2

ด้านที่เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล (Logical)

ผู้ที่มีระบบค่านิยมประเภทนี้ จะแสดงความสนใจใน การให้เหตุผล วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล รวมถึง เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

3

ด้านที่เกี่ยวกับสังคม
(Social)

ผู้ที่มีระบบค่านิยมประเภทนี้ จะแสดงความสนใจในการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พวกเขาจะคอยช่วยเหลือผู้อื่น ดูแลเอาใจใส่และเป็นห่วงผู้อื่น

4

ด้านที่เกี่ยวกับการแสดงถึงอำนาจ (Authoritative)

ผู้ที่มีระบบค่านิยมประเภทนี้ จะแสดงความสนใจในการมีอำนาจและอิทธิพล ให้ความสำคัญกับการแข่งขัน และความเป็นผู้นำ ในฐานะเป็นหนทางสู่อำนาจ

5

ด้านที่เกี่ยวกับกายภาพ (Physical)

ผู้ที่มีระบบค่านิยมประเภทนี้ จะแสดงความสนใจในการใช้ความสามารถทางกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ และความคล่องตัว

6

ด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Scientific)

ผู้ที่มีระบบค่านิยมประเภทนี้ จะแสดงความสนใจในการสำรวจธรรมชาติของโลกหรือมนุษย์ สนใจในการรวบรวมข้อมูลและทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ค่านิยมกับอาชีพ
ของท่าน

ควรเริ่มจากด้านที่ท่านได้รับคะแนนสูงที่สุดก่อน หากท่านได้รับคะแนนในระดับสูง 2 ด้านขึ้นไป ควรใช้เวลาอ่านคำอธิบายในแต่ละข้อก่อน แล้วค่อยเลือกอาชีพที่ท่านสนใจ

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่าการประเมินฉบับนี้ก็เหมือนกับการประเมินฉบับอื่น ๆ ในบทของหนังสือ ไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกอนาคตของท่าน ดังนั้น ควรเปิดใจกับทางเลือก (options) ของท่านที่อาจจะมีในอนาคต