งานและค่านิยม

คำชี้แจง: กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้และพิจารณาว่าข้อความนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ไม่มีคำตอบที่ถูกและผิด ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการตอบแต่ละข้อคำถาม และไม่ต้องกังวลกับผลคะแนน โปรดตอบคำถามด้วยความซื่อสัตย์และตรงกับความเป็นจริงของท่าน

กิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญต่อท่านเพียงใด...

Step 1 of 6

Hidden
อ่านและ/หรือเขียนเรื่องราว
รังสรรค์สิ่งสวยงาม
ศึกษาแนวคิดใหม่
จินตนาการและออกแบบการทำงานของสิ่งต่างๆ
วาดภาพหรือระบายสี
พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานด้วยตนเอง
แต่งเพลง
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ชมการแสดง
ชมนิทรรศการหรือหอศิลป์
Hidden