เครื่องมือตรวจสอบทักษะด้านอาชีพ

คำชี้แจง: กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้และพิจารณาว่าข้อความนั้นท่านมีทักษะมากน้อยเพียงใด ไม่มีคำตอบที่ถูกและผิด ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการตอบแต่ละข้อคำถาม และไม่ต้องกังวลกับผลคะแนน โปรดตอบคำถามด้วยความซื่อสัตย์และตรงกับความเป็นจริงของท่าน

Step 1 of 16

Hidden
ด้านการทำงานด้านเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ท่านมีทักษะเหล่านี้มากเพียงใด...
ดูแลสัตว์เลี้ยง
กำจัดวัชพืช
ตัดและตกแต่งขนสัตว์เลี้ยง
ทำสวน
ตัดแต่งต้นไม้
ปลูกต้นไม้
เพาะพันธ์ุสัตว์เลี้ยง
จัดสวน
ทำฟาร์ม
ฝึกสัตว์เลี้ยง
Hidden