แบบทดสอบ

เครื่องมือตรวจสอบความสนใจด้านอาชีพ

แบบประเมินนี้จะช่วยให้ท่านเรียนรู้อาชีพและสายงานต่าง ๆ ตามความสนใจของท่าน