ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
เพื่อแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า (“ผู้เข้าใช้งาน”) ยินยอมให้แพลตฟอร์ม CDAP Thailand (รวมถึงคณะทำงานผู้วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้

  1. ข้อมูลที่จัดเก็บและใช้โดยแพลตฟอร์ม CDAP Thailand อันมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แพลตฟอร์ม CDAP Thailand ได้รับมาจากการกรอกข้อมูลในการสมัครเข้าใช้งานในเบื้องต้นนั้น เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตลอดจนรวมถึงข้อมูลจากการทำแบบทดสอบในแพลตฟอร์ม CDAP Thailand ซึ่งมีข้อมูลบุคลิกภาพส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งาน จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการกำหนดขึ้นตามที่ได้มีการระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
  2. การจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลโดยแพลตฟอร์ม CDAP Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจสอบเกี่ยวกับด้านอาชีพ ตลอดจนเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวิจัย และเพื่อรายงานผลข้อมูลส่วนบุคคลกับความเหมาะสมด้านอาชีพในแบบวัดต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม
  3. การเปิดเผยหรือการส่งต่อข้อมูล แพลตฟอร์ม CDAP Thailand จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการประมวลและการวิเคราะห์ผลสำหรับการจัดทำรายงานวิจัยโดยส่งมอบต่อสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (แหล่งทุนสำหรับการวิจัย) และส่งมอบต่อกรมการจัดหางานเมื่อทำการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และข้อมูลบางประการสำหรับเว็บไซต์จัดหางานที่ให้ความร่วมมือกับ แพลตฟอร์ม CDAP Thailand เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดหางานของผู้เข้าใช้งานในอนาคตต่อไป
  4. เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผุ้เข้าใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้

                  4.1 สิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

                  4.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานหรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้

                  4.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานจากแพลตฟอร์ม CDAP Thailand รวมทั้งขอให้ แพลตฟอร์ม CDAP Thailand ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แพลตฟอร์ม CDAP Thailand ส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

                  4.4 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้เข้าใช้งาน ในขณะที่ผู้เข้าใช้งานไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

                  4.5 สิทธิในการระงับ ลบ ยกเลิก หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

                  4.6 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่ แพลตฟอร์ม CDAP Thailand ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม