ท่านเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงงาน

การตระหนักรู้ถึงบุคลิกภาพที่ตรงกับรูปแบบการพัฒนางานจะทำให้ท่านเข้าใจถึงความต้องการ ซึ่งเป็นความต้องการที่ตรงกับทิศทางของตน

ต่อไปจะกล่าวถึงการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงงานในแต่ละรูปแบบกับวิธีการพัฒนา เริ่มจากคะแนนสูงสุดที่ท่านได้รับ ถ้าหากท่านได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ท่านอาจจะมีวิธีที่มากกว่าหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงงาน อ่านคำอธิบายและข้อเสนอแนะที่ช่วยให้ท่านมีเป้าหมายและช่วยจัดการงานได้ดีขึ้น

บางอย่างอาจจะจัดการกับงานได้ง่ายกว่าบางอย่าง แต่การเปลี่ยนแปลงกับงานทำให้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับความต้องการ เป้าหมาย ค่านิยม และความสนใจของตัวท่านเอง

——————————————————————————-

นักอนุรักษ์ : ทำงานเพื่อโล่

TRADITIONALIST

นักอนุรักษ์สนใจที่จะทำงานในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งตลอดชีวิตการทำงาน และมีแนวโน้มที่จะคิดแบบอนุรักษ์นิยม (บางคนอาจกล่าวได้ว่าเป็น “คนยุคเก่า”) นักอนุรักษ์ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์กับองค์กรอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ให้ความรู้สึกถึงความต่อเนื่อง ความสะดวก และความมั่นใจต่อคนกลุ่มนี้ การจากองค์กรไปอาจทำให้เกิดความเครียด งานสำหรับคนกลุ่มนี้เป็นแหล่งของความพึงพอใจ เป็นเอกลักษณที่ทำให้คนกลุ่มนี้อยากจะรักษาไว้ นักอนุรักษ์สนใจในเรื่องของการเติบโตในงานตามลำดับขั้น และประสบความสำเร็จขั้นสูงในสิ่งที่เขาเลือก

จุดแข็งของนักอนุรักษ์

 • นักอนุรักษ์เชื่อว่างานช่วยให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ
 • นักอนุรักษ์มีความรู้สึกผูกพันกับงานและองค์กรของตนเองอย่างยิ่ง
 • นักอนุรักษ์รู้สึกกระตือรือร้นและมีจรรยาบรรณต่องานที่ทำอย่างยิ่งยวด
 • นักอนุรักษ์มักจะยกย่องต่อทักษะในการทำงานที่ทำให้ตนทำงานกับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • นักอนุรักษ์เข้าใจถึงค่านิยมถึงการเลื่อนลำดับชั้นในองค์กร และมองหาวิธีในการได้รับการยอมรับและสนใจจากองค์กร

จุดอ่อนของนักอนุรักษ์

 • นักอนุรักษ์สูญเสียโอกาสในการไปจากองค์กร เพราะมีความจงรักภักดีในองค์กรปัจจุบัน
 • นักอนุรักษ์มักจะอยู่ในขั้นตอนของการปฏิเสธต่อการเปลี่ยนแปลงงานเมื่อเผชิญกับภาวะกดดันของการเปลี่ยนแปลง
 • นักอนุรักษ์ได้รับทุกสิ่งที่ต้องการจากการทำงาน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับงานเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งทำให้ละเลยกับมิติอื่น ๆ ของชีวิต
 • นักอนุรักษ์เมื่อเผชิญกับการสูญเสียงานมักจะเผชิญกับความยากลำบากในการปรับตัวและความยากต่อการหาโอกาสในการทำงานใหม่ ๆ

ยุทธวิธีในการพัฒนา

เมื่อนักอนุรักษ์เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงงานต้องหันมาสนใจกับความต้องการ และค่านิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหากมีเป้าหมายในการหางานจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง อาชีพใดอาชีพหนึ่งจำเป็นต้องรักในสิ่งที่ทำ และงานนั้นจะทำให้ได้รับในสิ่งที่ท่านต้องการ ทั้งโอกาสการเติบโตในการทำงาน และงานนั้นยังคงท้าทายสำหรับท่าน ถ้าท่านอยู่ในช่วงการตกงาน หรือเผชิญกับสถานการณ์ที่กำลังตกงาน อย่ากลัวที่จะต่อสู้เพื่องานของท่าน ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนงาน จงหาองค์กรที่เติบโต มีประวัติที่มั่นคง และเปิดโอกาสสำหรับการพัฒนา จงใช้เวลาค่อย ๆ พิจารณาในการตัดสินใจเลือกองค์กรที่ท่านจะทำงานด้วย

———————————————————————–

นักเปลี่ยนแปลง : ทำงานเพื่อเล่น

CATALYST

นักเปลี่ยนแปลงคือผู้ที่ใช้งานไปสู่วิธีที่จะมีความสุขและเติมเต็มให้กับเป้าหมายของชีวิต มองหาวิธีหลากหลายที่หาทางให้มีความพึงพอใจในชีวิต คนกลุ่มนี้จะทำงานและมีกิจกรรมที่หลากหลายที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข ถ้ามีเวลาว่างก็จะมีกิจกรรมให้ทำอยู่เสมอ หรือเมื่อไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างหนึ่งก็สามารถทำอย่างหนึ่งแทนที่ ดังนั้นนักเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงงาน ถึงแม้ว่านักเปลี่ยนแปลงจะมีรายได้การทำงานมั่นคง คนกลุ่มนี้มักจะไม่ยึดติดกับงาน ซึ่งแตกต่างจากนักอนุรักษ์ นักเปลี่ยนแปลงรักษางานเพื่อให้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ สิ่งที่ตื่นเต้นและสนุก ๆ คนกลุ่มนี้มักจะทำงานน้อยกว่าคนอื่นและยินดีที่จะมีเวลามากขึ้นโดยที่ได้รับเงินน้อยลง เพราะว่ามีความสนใจที่หลากหลาย การทำงานไม่ใช่ความสำคัญลำดับต้น ๆ ของชีวิต

จุดแข็งของนักเปลี่ยนแปลง

 • นักเปลี่ยนแปลงตระหนักถึงความสำคัญของความสนใจของตัวเองและอาชีพ
 • นักเปลี่ยนแปลงมองว่ากิจกรรมยามว่างเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต
 • นักเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มให้ความสนใจต่อการเติบโตและพัฒนาตนเอง มองความสำเร็จในเรื่องของการสั่งสมประสบการณ์
 • นักเปลี่ยนแปลงสนุกกับงานและมุ่งมั่นในบริบทอื่น ๆ ที่ทำให้เขาพึงพอใจมากกว่าตัวงาน

จุดอ่อนของนักเปลี่ยนแปลง

 • นักเปลี่ยนแปลงให้ความสนใจหลากหลาย ดังนั้นจึงมักจะไม่ลงลึกในสิ่งที่ตัวเองควรจะมี
 • นักเปลี่ยนแปลงสนใจกิจกรรมยามว่างซึ่งมีผลต่อการทำงาน ทำให้มักจะเลยต่อโอกาสที่ท้าทายในงาน และมีโอกาสน้อยที่จะเลื่อนระดับในองค์กร
 • นักเปลี่ยนแปลงกระตือรือร้นต่อการปลี่ยนแปลงงานในชีวิต มองโอกาสการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อาชีพใหม่ ๆ และโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่มั่นคง

ยุทธวิธีในการพัฒนา

เมื่อนักเปลี่ยนแปลงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ จึงต้องวางแผนวิถีชีวิต โดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องงาน กิจกรรมยามว่าง ความสนใจทางการเรียนรู้ นักเปลี่ยนแปลงจะมีความสนใจกิจกรรมยามว่างที่หลากหลาย ทำให้เข้าใจความหมายและจุดประสงค์ของการทำงาน มีความอดทนสำหรับการค้นหางานที่ต้องการที่ทำให้เขาได้รักษาสมดุลระหว่างงานและกิจกรรมยามว่าง

————————————————————————

นักโยกย้าย : แสวงหาความพึงพอใจในแต่ละช่วงเวลา

JOB JUMPER

นักอนุรักษ์สนใจที่จะทำงานในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งตลอดชีวิต การทำงาน และมีแนวโน้มที่จะคิดแบบอนุรักษ์นิยม (บางคนอาจกล่าวได้ว่าเป็น “คนยุคเก่า”) นักอนุรักษ์ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์กับองค์กรอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ให้ความรู้สึกถึงความต่อเนื่อง ความสะดวก และความมั่นใจต่อคนกลุ่มนี้ การจากองค์กรไปอาจทำให้เกิดความเครียด งานสำหรับคนกลุ่มนี้เป็นแหล่งของความพึงพอใจ เป็นเอกลักษณที่ทำให้คนกลุ่มนี้อยากจะรักษาไว้ นักอนุรักษ์สนใจในเรื่องของการเติบโตในงานตามลำดับขั้น และประสบความสำเร็จขั้นสูงในสิ่งที่เขาเลือก

จุดแข็งของนักโยกย้าย

 • นักโยกย้ายมีความรู้และประสบการณ์มากมายที่ได้จากองค์กรต่าง ๆ มักใช้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ได้ในองค์กร
 • นักโยกย้ายมีเครือข่าย รู้จักคนเยอะซึ่งจะสามารถสร้างเครือข่ายและตระหนักถึงโอกาสที่จะหางานได้มากมาย
 • นักโยกย้ายเชื่อในเรื่องของความสนุกในการทำงาน จะใช้เวลาเยอะกับการพบปะผู้คนที่เป็นแหล่งของงานสำหรับเขา
 • นักโยกย้ายไม่เคยปล่อยให้ตนเองเบื่อ เพราะไม่ได้อยู่นิ่ง ๆ ในงานโดยเฉพาะงานที่ไม่ดี หากรู้ว่างานนั้นไม่ดี ไม่เหมาะกับตนเอง นักโยกย้ายจะหางานอื่นทันที

จุดอ่อนของนักโยกย้าย

 • นักโยกย้ายเป็นคนที่ดูไม่แน่นอนและไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งนายจ้างมักคิดเช่นนั้นด้วย
 • นักโยกย้ายสนใจในการพบปะผู้คนและสร้างเครือข่าย มักทำให้ไม่สามารถทำงานของตนที่มีอยู่ให้ดีได้
 • นักโยกย้ายมักไม่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ได้คิดว่าต้องอยู่กับองค์กรตลอดไป ไม่ได้คิดว่าองค์กรหรือนายจ้างจะเข้าใจสิ่งที่เขาสนใจ ดังนั้นเขาจึงสนใจทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในงานเพื่อมองหาสิ่งอื่นต่อไป

ยุทธวิธีในการพัฒนา

นักโยกย้ายมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพเป็นโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพราะคุ้นเคย
กับสถานการณ์เหล่านี้

————————————————————————

นักแสวงหาโอกาส : พร้อมสำหรับทุกสิ่งที่จะเผชิญ

OPPORTUNIST

นักแสวงหาโอกาสมีความเป็นจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการในงาน ชอบเสี่ยง และเป็นนักนวัตกรรม นักแสวงหาโอกาสเป็นผู้ที่มุ่งมั่นต่อเป้าหมายและมักตื่นเต้นต่อโอกาสทางธุรกิจ ใส่ใจในการพัฒนาทักษะเพื่อหาวิธีที่จะใช้ทักษะเหล่านั้นในกิจการใหม่ ๆ นักแสวงหาโอกาสเต็มใจที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ใช้เวลาและความพยายามเพื่อจะสร้างธุรกิจใหม่ ๆ จากจุดเริ่มต้น ถ้าได้รับรางวัลหรือสิ่งตอบแทนมากพอ คนกลุ่มนี้จะมีลักษณะชอบการแข่งขันสูง ทำงานหนักเพื่อประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
นักแสวงหาโอกาสมองการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพเป็นโอกาสในการหาเงินให้มากขึ้น เป็นโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้รับชื่อเสียงและการยอมรับมากขึ้น หรือเป็นการสร้างธุรกิจของตัวเอง มีความสามารถของการหยั่งรู้เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง มีแผนสำรองอยู่เสมอ ดังนั้นคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าคนอื่น ๆ และมองการเปลี่ยนแปลงในฐานะโอกาสของการเติบโต

จุดแข็งของนักแสวงหาโอกาส

 • นักแสวงหาโอกาสมีพรสวรรค์ในการระบุถึงการเติบโตทางหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรของตนเอง องค์กรคู่แข่ง หรือธุรกิจ Start Up ของตนเอง
 • นักแสวงหาโอกาสเห็นความท้าทายในการทำสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งที่แตกต่าง
 • นักแสวงหาโอกาสสามารถเห็นความเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ มีความไวต่อโอกาสในองค์กรว่าเมื่อไร และทำอย่างไรให้นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ และการเติบโตส่วนตัว
 • นักแสวงหาโอกาสไม่กลัวที่จะเสี่ยง อย่างไรก็ตามมีความฉลาดพอที่จะเตรียมแผนฉุกเฉินสำรองไว้

จุดอ่อนของนักเปลี่ยนแปลง

 • นักแสวงหาโอกาสอยู่ในโลกของอนาคต ใช้เวลามากในการมองหาโอกาสใหม่ ๆ ทำให้พบกับความยากลำบากในการทำงานปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักแสวงหาโอกาสสามารถเสี่ยงได้มากมาย แต่มักคิดหรือคำนวณความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงงานได้ไม่ครอบคลุม
 • นักแสวงหาโอกาสมักมองเนื้องานอย่างไม่รอบคอบ ทำให้สูญเสียรางวัลหรือโอกาสที่จะได้ในงานปัจจุบัน

ยุทธวิธีในการพัฒนา

นักแสวงหาโอกาสเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงงาน ต้องเปิดรับเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ มองเรื่องการเปลี่ยนแปลงงานเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะ ก้าวไปข้างหน้าในอุตสาหกรรม หรือเริ่มธุรกิจของตนเอง เป็นโอกาสสำหรับการคิด การเปลี่ยนแปลงงานในฐานะความท้าทายส่วนบุคคล

————————————————————————

รูปแบบการจัดการงานแบบใดดีที่สุด

ทุกคนต่างมีคำตอบเป็นแบบที่ตัวเองชอบ คำตอบอาจแตกต่างตามเจเนอเรชั่น (เบบี้บูมเมอร์มีแนวโน้มเป็นนักอนุรักษ์) แตกต่างไปตามความสนใจ (ผู้ที่ชอบสนุกสนาน มีบุคลิกภาพแบบศิลปิน มักมีแนวโน้มเป็นนักเปลี่ยนแปลง) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและสภาพการณ์ปัจจุบัน (เป็นการยากที่เป็นนักอนุรักษ์ เมื่อท่านถูกปลดจากงาน 3 ที่จากการปรับเปลี่ยนองค์กร หรือผู้ที่เป็นนักโยกย้ายเมื่อท่านมีลูกที่ต้องการความสม่ำเสมอ คงที่) แต่ในโลกของเศรษฐกิจปัจจุบันมันสามารถเป็นได้ในทุกรูปแบบ ไม่มีแบบใดดีกว่าแบบใด ท่านสามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ คำถามไม่ใช่ว่ารูปแบบใดดีที่สุด แต่คำถามคือรูปแบบใดดีที่สุดสำหรับท่าน ในการประเมินช่วยให้ท่านระบุว่าการพัฒนาอาชีพแบบใดเป็นบุคคลิกภาพของท่าน ไม่ใช่เป็นการบอกว่าคะแนนที่สูงที่สุดเป็นรูปแบบที่ท่านควรนำมาใช้ เพียงแต่แสดงว่านี่คือธรรมชาติของท่าน ไม่ได้หมายความว่านักโยกย้ายจะไม่เปลี่ยนเป็นนักอนุรักษ์อย่างรวดเร็วถ้าเขาได้มาอยู่ในงานที่เหมาะสมและถูกใจกับเขาแล้ว นักแสวงหาโอกาสค้นพบความสนใจในอาชีพช่างภาพจากกิจกรรมยามว่าง แล้วหลงรักการถ่ายภาพ ก็จะไม่ทำให้เขากลายเป็นนักเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของคนเราทั้งในเรื่องของความชอบส่วนบุคคล เป้าหมาย ค่านิยม และความสนใจ มีได้ตลอดเวลา ฉะนั้น หัวใจของความสำเร็จในการจัดการทางด้านอาชีพ ท่านต้องเข้าใจว่าท่านเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน อะไรคือสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุด การเข้าใจถึงรูปแบบของการพัฒนาอาชีพเป็นเพียงความเข้าใจขั้นแรกในการเรียนรู้ตนเอง

สรุป

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราทุกคน คนเราปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงบังคับให้เราต้องพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการปรับบุคลิกภาพสู่การเป็นมืออาชีพ จุดประสงค์ในการประเมินครั้งนี้เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจตนเองดีขึ้น และวิถีของการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพที่ท่านต้องจัดการ

การเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นและเต็มใจต่อการทดลองค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ ท่านได้เรียนรู้ว่าท่านตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพอย่างไร ท่านพร้อมที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองในขั้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ท่านค้นหาอาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับงาน และค้นหาความสำเร็จในงานนั้น โปรดจำไว้ว่าควรประเมินตนเองอย่างซื่อสัตย์ หัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพนั้นคือการรู้ว่าท่านคือใคร มีจุดยืนอย่างไร และต้องการจะเป็นอย่างไร

Share:

More Posts

เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณอยากเป็นอะไร

หลังจากที่เราทุกคนได้เรียนรู้จักตัวเองผ่านการทำแบบทดสอบแล้ว เราได้รู้แล้วว่า อาชีพในอนาคตที่เราอยากจะทำและเหมาะสมกับตัวของเราคืออะไร สิ่งหนึ่งที่สำคัญเพื่อทำให้เราสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้

เตรียมตัวสมัครงานอย่างไร….ให้ได้งาน

โอกาสจะเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอ แน่นอนว่าการสมัครงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ไม่ได้มีเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องเจอกับคู่แข่งที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่

Up Skill, Re Skill

???? #คอร์สฟรีบอกต่อ ใครกำลังวางแผนทำธุรกิจของตัวเอง แต่ไม่รู้ควรเริ่มจากตรงไหน

UP SKILL, RE SKILL

ใครกำลังวางแผนทำธุรกิจของตัวเอง แต่ไม่รู้ควรเริ่มจากตรงไหน แล้วต้องวางแผนยังไงให้สินค้าและบริการตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและเทรนด์ยุคใหม่ คอร์สดีและฟรีจาก Creative Economy Agency ให้ตามไปเรียนกัน! เนื้อหาน่าสนใจมากกกกแล้วผู้สอนยังดีกรีไม่ธรรมดาด้วยครับ สนใจคอร์สไหนคลิกลิงก์ไปอ่านต่อแล้วลงทะเบียนเรียนกันเลย!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณอยากเป็นอะไร

หลังจากที่เราทุกคนได้เรียนรู้จักตัวเองผ่านการทำแบบทดสอบแล้ว เราได้รู้แล้วว่า อาชีพในอนาคตที่เราอยากจะทำและเหมาะสมกับตัวของเราคืออะไร สิ่งหนึ่งที่สำคัญเพื่อทำให้เราสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้ และสามารถทำมันได้ดี คือการพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองเพื่อทำให้เรามีความสามารถในอาชีพเหล่านั้น...

เตรียมตัวสมัครงานอย่างไร….ให้ได้งาน

โอกาสจะเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอ แน่นอนว่าการสมัครงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ไม่ได้มีเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องเจอกับคู่แข่งที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ ผู้กำลังโยกย้ายงาน หรือผู้มากประสบการณ์ในงานด้านนั้น...

ท่านเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงงาน

การตระหนักรู้ถึงบุคลิกภาพที่ตรงกับรูปแบบการพัฒนางานจะทำให้ท่านเข้าใจถึงความต้องการ ซึ่งเป็นความต้องการที่ตรงกับทิศทางของตน ต่อไปจะกล่าวถึงการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงงานในแต่ละรูปแบบกับวิธีการพัฒนา เริ่มจากคะแนนสูงสุดที่ท่านได้รับ ถ้าหากท่านได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ท่านอาจจะมีวิธีที่มากกว่าหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงงาน...

Up Skill, Re Skill

???? #คอร์สฟรีบอกต่อ ใครกำลังวางแผนทำธุรกิจของตัวเอง แต่ไม่รู้ควรเริ่มจากตรงไหน แล้วต้องวางแผนยังไงให้สินค้าและบริการตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและเทรนด์ยุคใหม่ วคอร์สดีและฟรีจาก...